Verkoopvoorwaarden


ARTIKEL 1: TOEPASBAARHEID


De site www.dachkinstore.com is een elektronische handelsite. De site wordt gepubliceerd door de naamloze vennootschap SA O.D. FRANCHISING, waarvan de maatschappelijke zetel gelegen is te Keltenlaan 7, 1040 Etterbeek (België) en die ingeschreven is bij de Kruispuntbank van Ondernemingen onder nummer 0468.353.810. De site wordt gehost door het bedrijf Defimedia, waarvan de maatschappelijke zetel gelegen is te Parc Crealys, Rue Phocas Lejeune 32 in 5032 Gembloux (België).
Deze verkoopvoorwaarden zijn van toepassing op alle producten, geschenkbonnen en promotionele aanbiedingen van SA O.D. FRANCHISING.
Elke order met een of meer producten of een geschenkbon impliceert kennis en toepassing van deze algemene voorwaarden, met uitsluiting van eventuele andere voorwaarden. Elke afwijkende voorwaarde wordt enkel na schriftelijke toestemming van SA O.D FRANCHISING van toepassing verklaard, waarbij de andere voorwaarden van toepassing blijven.
SA O.D. FRANCHISING behoudt zich het recht voor om deze verkoopvoorwaarden op elk moment en zonder informatie vooraf te wijzigen. De wijzigingen zijn echter niet van toepassing op de door klant van tevoren aanvaarde en bevestigde reserveringen en orders.

ARTIKEL 2: PRODUCTEN EN ORDERS

Alle producten, geschenkbonnen en promotionele aanbiedingen van SA O.D. FRANCHISING zijn zo volledig en waarheidsgetrouw mogelijk beschreven op de internetsite www.dachkinstore.com.

De foto's, grafische vormgeving en beschrijvingen van de te koop aangeboden producten zijn enkel ter indicatie gegeven en vormen geen verbintenis voor SA O.D. FRANCHISING.
De promotionele aanbiedingen zijn enkel geldig zolang het aanbod duurt en zolang de voorraad strekt.
De producten zijn bedoeld voor persoonlijk gebruik van de klant en hebben geen enkele directe betrekking met zijn professionele activiteit. Detailhandelaars die belangstelling hebben voor de door SA O.D. FRANCHISING gedistribueerde producten, kunnen per e mail contact opnemen met olivier.dachkin@chello.be.
Als de klant een order wenst te doen, kiest hij de verschillende producten waarvoor hij belangstelling heeft. De klant dient het hokje naast de tekst "Ik accepteer de algemene voorwaarden onvoorwaardelijk" aan te vinken ter validering alvorens de voorgestelde betaalwijze op dezelfde pagina te kiezen.
Voor elke op www.dachkinstore.com gedane order wordt een schriftelijke bevestiging per e mail, fax of post verzonden met het orderkenmerk en het exact gefactureerde bedrag alsook de leveringsmodaliteiten.
Indien SA O.D. FRANCHISING geen bevestiging heeft gestuurd, wordt de koop niet als definitief beschouwd.
SA O .D. FRANCHISING behoudt zich het recht voor om elke order vanwege legitieme redenen te annuleren.
Bij het plaatsen van een order moet alle benodigde informatie aan SA. O.D. FRANCHISING worden verstrekt.
De klant kan een verzoek doen voor een gratis factuur indien hij zijn persoonlijke gegevens of de volledige gegevens van zijn bedrijf levert. Als de geleverde informatie fouten bevat waardoor S.A. O.D. FRANCHISING extra kosten moet maken, dan kunnen deze kosten bij de klant in rekening worden gebracht.
De validering van de orderbon bevat een elektronische handtekening die voor de partijen dezelfde waarde heeft als een handgeschreven handtekening.
Als de bestelde producten of diensten niet meer beschikbaar zijn, stelt SA O .D. FRANCHISING de klant hiervan zo snel mogelijk op de hoogte en biedt hij hem de mogelijkheid om de order gratis te annuleren. Een via de site geplaatste order kan worden geannuleerd door de klantenservice te contacteren op +32.2 733 99 91, onder voorbehoud van artikel 7 van deze algemene voorwaarden.

ARTIKEL 3: GESCHENKBON

Een geschenkbon:

  • kan nooit geheel of gedeeltelijk worden ingeruild voor geld;
  • valt onder de volledige verantwoordelijkheid van de toonder, voornamelijk bij verlies of diefstal;
  • dient tijdens de geldigheidsperiode te worden gebruikt. Na de vervaldatum kan een geschenkbon noch worden terugbetaald, noch op andere wijze worden gebruikt;
  • mag niet worden gewijzigd en niet ingeruild worden tegen andere diensten.

ARTIKEL 4: BETALINGEN

De orders worden van tevoren met de kredietkaart betaald (Visa, Mastercard, Eurocard, American Express, Paypal).
SA O.D. FRANCHISING behoudt zich het recht voor om bij niet-betaling van het door de klant verschuldigde bedrag de order op te schorten of te annuleren.
De levering van elke nieuwe order kan worden opgeschort bij te late betaling van een eerdere order, ongeacht de bepalingen van deze voorwaarden.

ARTIKEL 5: PRIJS

De prijzen zijn aangegeven in euro inclusief btw en kunnen in de loop van het jaar variëren. De bestelde producten worden gefactureerd tegen de prijs die op het moment van de order geldt. Hieronder vallen niet de verzendkosten, die afhankelijk van de prijs van de order bovenop de prijs van de gekochte producten wordt gefactureerd. De verzendkosten worden voor de registratie van de bestelling door de klant aangegeven.

ARTIKEL 6: LEVERING

De producten worden geleverd door TNT op het door de koper op de orderbon opgeven adres.
De levering vindt gemiddeld binnen 3 tot 5 dagen plaats vanaf de ontvangst van de orderbon en volgens de gekozen leveringswijze. De leveringstermijnen gelden als indicatie. Eventuele vertragingen kunnen in geen geval leiden tot het toekennen van een schadevergoeding namens SA O.D.FRANCHISING.
De eventueel verschuldigde douanebelastingen, met name invoerheffingen of accijnzen, komen in alle gevallen voor rekening van de geadresseerde en kunnen geen reden zijn voor reclamatie of het vragen van een schadevergoeding aan SA O.D. FRANCHISING.
In afwijking van artikel 1583 van het Belgisch Burgerlijk Wetboek blijft SA O.D. FRANCHISING eigenaar van de verkochte producten totdat de prijs in hoofdsom en eventuele verwijlintresten of schadevergoeding volledig is voldaan.

ARTIKEL 7: CONSUMENTENRECHTEN

Elke consument heeft het recht om een aankoop te annuleren en het bedrag van zijn aankoop binnen 7 werkdagen na zijn aankoop terug te krijgen zonder opgaaf van redenen. Dit geldt alleen voor orders op de site (e commerce).
Om van dit recht gebruik te kunnen maken, dient de klant zich te houden aan de volgende voorwaarden en instructies:

  • De producten moeten in perfecte verkoopstaat worden geretourneerd, in de originele staat (verpakking intact en niet geopend, met accessoires, bijsluiter e.d.) samen met de factuur. Retourzendingen die niet aan het voorafgaande voldoen, worden niet aanvaard.
  • SA O.D. FRANCHISING aanvaardt de retourzending als deze binnen een termijn van 14 kalenderdagen na de ontvangstdatum van de bestelling aan SA O.D. FRANCHISING is geretourneerd.
  • De zending dient naar het volgende adres te worden verzonden: S.A. O.D. FRANCHISING Retour e-commerce, Keltenlaan 7 te 1040 Etterbeek, België.
  • De portokosten van de retourzending komen voor rekening van de koper behalve indien een product non-conform is of er een fout is in de leveringsreferenties. In dat geval worden de retourneringkosten door SA O.D. FRANCHISING vergoed.
  • Indien de klant van deze mogelijkheid gebruikmaakt, zendt hij de goederen in hun oorspronkelijke staat en op eigen risico terug naar SA O.D. FRANCHISING voor de terugbetaling ervan.
  • Bij het niet naleven van de procedures en aangegeven termijnen kan de klant geen beroep doen op non-conformiteit of gebreken van de geleverde producten, aangezien de producten dan geacht worden conform en zonder gebreken te zijn.

ARTIKEL 8: PRIVACY

SA O.D. FRANCHISING respecteert het recht op privacy en verwerkt de persoonlijke gegevens van de klant met de grootste zorgvuldigheid. Deze informatie wordt gebruikt om de klant de best mogelijke service te bieden, de orders optimaal te verwerken en om de klant eventueel op de hoogte te houden van interessante aanbiedingen en nieuwigheden door middel van een per e mail verstuurde nieuwsbrief. De persoonlijke gegevens van de klant worden in geen geval aan derden verstrekt of verkocht.
De klant kan zijn persoonlijke gegevens in het bestand van SA O.D. FRANCHISING op elk moment inzien. Indien hij deze gegevens wenst te verwijderen uit het bestand van SA O.D. FRANCHISING, kan hij het bedrijf hiervan per e mail of post informeren.

ARTIKEL 9: VERANTWOORDELIJKHEID

SA O.D. FRANCHISING wijst elke verantwoordelijkheid af in verband met schadevergoeding, in de ruimste zin van het woord, behalve indien deze schadevergoeding verschuldigd is wegens een ernstige fout of opzettelijk handelen van SA O.D. FRANCHISING.
In geval van een misverstand of vertraging wegens het gebruik van internet of elk ander communicatiemiddel in de correspondentie met de klant, kan SA O.D. FRANCHISING niet aansprakelijk worden gesteld, behalve als sprake is van opzettelijk handelen of een ernstige fout van de kant van SA O.D. FRANCHISING.
SA O.D. FRANCHISING kan niet aansprakelijk worden gesteld voor indirecte schade die kan voortvloeien uit de aankoop van de producten.
SA O.D. FRANCHISING wijst iedere verantwoordelijkheid van de hand voor elke onderbreking van de site of het voorkomen van "bugs" en/of elke onjuistheid of onvolledigheid met betrekking tot de beschikbare informatie op deze site.
S.A. O.D. FRANCHISING kan niet aansprakelijk worden gesteld in geval van allergieën of een foutief gebruik van de producten.

ARTIKEL 10: TOEPASSELIJK RECHT EN GESCHILLEN

Geschillen met betrekking tot het sluiten, de geldigheid, de interpretatie of de uitvoering van deze overeenkomst worden uitsluitend beheerst door Belgisch recht.

In geval van geschillen zijn alleen de Hoven en Rechtbanken van de maatschappelijke zetel van SA O.D. FRANCHISING bevoegd.

Onze producten

Nieuwsbrief

Klik hier om te abonneren op onze nieuwsbrief.

Onze tarieven

Onze tarieven