Vertrouwelijkheidsbeleid

Update op 25 oktober 2018

1. Partijen en Voorwerp

OD FRANCHISING S.A. (hierna “Olivier Dachkin” of de “Verwerkingsverantwoordelijke”)
Tongerenstraat 58 in 1040 Brussel
KBO / BTW: BE0468.353.810
E-mail: marketing@olivier-dachkin.be
Telefoon: +32/02/733.99.91


Olivier Dachkin stelt onderhavig Vertrouwelijkheidsbeleid op met als doel om de Gebruikers van de Belgische website die gehost wordt op www.olivierdachkin.com (hierna “de Website”) in alle transparantie te informeren over de manier waarop de persoonlijke gegevens door Olivier Dachkin worden verzameld en verwerkt.

De term “Gebruiker” refereert aan alle gebruikers, hetzij fysieke of rechtspersonen, die de website bezoekt of er op een of andere manier mee in contact komt.

Hieromtrent bepaalt Olivier Dachkin alle technische, juridische en organisatorische middelen en doelen van de verwerking van de persoonlijke gegevens van de Gebruikers. Hiertoe verbindt Olivier Dachkin zich om alle noodzakelijke maatregelen te treffen om een verwerking van de persoonlijke gegevens te garanderen conform de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens (hierna “de Wet”) de Wet”) en het Europees Reglement van 26 april 2016 tot bescherming van de persoonlijke gegevens van fysieke personen ten opzichte van de verwerking van de persoonlijke gegevens en het vrije verkeer van deze gegevens (hierna hetReglement“).

Het staat Olivier Dachkin op zijn aanvraag en voor zijn rekening vrij om welke fysieke of rechtspersoon dan ook uit te kiezen voor de verwerking van de persoonlijke gegevens van de gebruikers (hier de “Onderaannemer”). Olivier Dachkin verbindt er zich desgevallend toe om een Onderaannemer te selecteren die voldoende garanties biedt aangaande de technische en organisatorische veiligheidsmaatregelen voor de verwerking van de persoonlijke gegevens ten aanzien van de Wet en het Reglement.

2. Verwerking van de persoonlijke gegevens

Het gebruik van de Website door de Gebruikers kan het communiceren van de persoonlijke gegevens tot gevolg hebben. De verwerking van deze gegevens door Olivier Dachkin, in zijn hoedanigheid van Verwerkingsverantwoordelijke, of door de leveranciers die in naam en voor rekening van Olivier Dachkin handelen, zal conform de Wet en het Reglement gebeuren.

De gegevens van persoonlijke aard zullen door Olivier Dachkin verwerkt worden conform de doelen die hieronder geciteerd worden, via:

een geautomatiseerde procedure

3. Doel van de verwerking van de persoonlijke gegevens

Conform artikel 13 van het Reglement wordt de finaliteit van de verwerking van de persoonlijke gegevens aan de Gebruiker gecommuniceerd en is deze de volgende:
newsletters verzenden via de verzamelde e-mailadressen of sms’en sturen via de verzamelde telefoonnummers.

4. Persoonlijke gegevens die eventueel verwerkt worden

De Gebruiker stemt bij het bezoek en het gebruik van de Website in dat Olivier Dachkin de volgende gegevens van persoonlijke aard verzamelt en verwerkt, volgens de bepalingen en principes beschreven in onderhavig Vertrouwelijkheidsbeleid:
e-mailadres, telefoonnummer, voornaam, naam, adres

5. Instemming

Door met de Website verbinding te maken en door hem te gebruiken, verklaart de Gebruiker dat hij met de verwerking van de persoonlijke gegevens die hem aanbelangen heeft kennis gemaakt en hiermee op vrije, specifieke, duidelijke en eenduidige wijze instemt. Dit akkoord betreft de inhoud van onderhavig Vertrouwelijkheidsbeleid.
De toestemming wordt gegeven doordat de Gebruiker het vakje aanvinkt waarin het Vertrouwelijkheidsbeleid onder een hyperlink wordt aangeboden. Deze toestemming is een absoluut noodzakelijke voorwaarde om bepaalde bewerkingen op de Website uit te voeren of om de Gebruiker de mogelijkheid te bieden om een contractuele verbintenis aan te gaan met Olivier Dachkin. Alle contracten die Olivier Dachkin en een Gebruiker met elkaar verbinden aangaande de diensten en goederen die op de Website worden aangeboden, zijn onderworpen aan de aanvaarding van het Vertrouwelijkheidsbeleid door de Gebruiker.
De Gebruiker stemt ermee in dat de Verwerkingsverantwoordelijke zijn persoonlijke gegevens, die hij op de Website communiceert of bekendmaakt ter gelegenheid van bepaalde diensten die door Olivier Dachkin worden aangeboden, verwerkt en verzamelt conform de bepalingen en principes uit onderhavig Vertrouwelijkheidsbeleid voor de hierboven vermelde doelen.
De Gebruiker heeft het recht om zijn toestemming op om het even welk moment in te trekken. Het intrekken van de toestemming brengt de fundering van de verwerking gebaseerd op de voorafgaande instemming niet in gevaar.

6. Duur van het behoud van de persoonlijke gegevens van de Gebruikers

Conform artikel 13 § 2 van het Reglement en de Wet bewaart de Verwerkingsverantwoordelijke de persoonlijke gegevens slechts voor een redelijk noodzakelijke periode voor de uitvoering van de doelen waarvoor de gegevens verwerkt worden.
Deze periode is hoe dan ook korter dan: 2 jaar

7. Bestemmelingen van de gegevens en verspreiding aan derden

De persoonlijke gegevens kunnen overgemaakt worden aan de werknemers, medewerkers, onderaannemers of leveranciers van Olivier Dachkin, die gepaste veiligheidsgaranties bieden en die samenwerken met Olivier Dachkin in het kader van de commercialisering van producten of van het leveren van diensten. Zij handelen onder de directe autoriteit van Olivier Dachkin en zijn meer bepaald verantwoordelijk voor het verzamelen, verwerken of uitbesteden van deze gegevens.
In ieder geval respecteren de bestemmelingen van de gegevens en diegenen aan wie deze gegevens verspreid werden de inhoud van onderhavig Vertrouwelijkheidsbeleid. Olivier Dachkin garandeert dat zij deze gegevens uitsluitend voor de beoogde doelen zullen gebruiken, op een discrete en veilige manier.
In de hypothese dat de gegevens verspreid zouden worden aan derden voor direct-marketingdoeleinden of prospectie, zal de Gebruiker hier voorafgaand over geïnformeerd worden zodat hij zijn toestemming kan geven voor het gebruik van deze persoonlijke gegevens.

8. Data Protection Officer (DPO)

De volgende persoon is benoemd tot Afgevaardigde van Gegevensbescherming oftewel Data Protection Officer (hierna “DPO”): Christine Zwaenepoel.
De rol van de DPO is om de goede uitvoering te verzekeren van de nationale en supranationale bepalingen aangaande het verzamelen en verwerken van de gegevens van persoonlijke aard.
De DPO kan op het volgende e-mailadres gecontacteerd worden: dachkinz@gmail.com

9. Rechten van de Gebruikers

De Gebruiker kan te allen tijde zijn rechten uitoefenen door een bericht per e-mail naar het volgende adres te sturen: marketing@olivier-dachkin.be, of door een brief met de post te verzenden voorzien van een kopie van de identiteitskaart naar het volgende adres: Tongerenstraat 58, 1040 Brussel.

a. Toegangsrecht

Conform artikel 15 van het Reglement garandeert Olivier Dachkin het toegangsrecht van de Gebruiker tot zijn persoonlijke gegevens. De Gebruiker heeft het recht om toegang te krijgen tot de genoemde persoonlijke gegevens evenals tot de volgende informatie:

 • de doelen van de verwerking; 
 • de betrokken categorieën van persoonlijke gegevens; 
 • de bestemmelingen of categorieën van bestemmelingen aan wie de persoonlijke gegevens werden of zullen worden gecommuniceerd, meer bepaald de bestemmelingen die in derde landen gevestigd zijn of internationale organisaties; 
 • wanneer dit mogelijk is, de beoogde duur van de bewaartijd van de persoonlijke gegevens, of wanneer dit niet mogelijk is, de criteria die toegepast worden om deze duur te bepalen; 
 • het bestaan van een geautomatiseerde beslissing met in begrip van een profilering, zoals beoogd in artikel 22, paragrafen 1 en 4 van het Reglement, en ten minste in zulke gevallen, nuttige informatie over de onderliggende logica evenals het belang en de voorziene gevolgen van deze verwerking voor de betrokken persoon.

De Verwerkingsverantwoordelijke kan de betaling van redelijke kosten eisen, gebaseerd op de administratieve kosten voor elke extra kopie die de Gebruiker wenst.
Wanneer de Gebruiker deze aanvraag via e-mail indient (via e-mail bijvoorbeeld), wordt de informatie geleverd op een gebruikelijke elektronische wijze, tenzij de Gebruiker verlangt dat dit op een andere manier gebeurt.
De kopie van zijn gegevens zal gecommuniceerd worden aan de Gebruiker en dit ten laatste in de maand na de ontvangst van de aanvraag.

b. Recht op rectificatie

Olivier Dachkin garandeert de gebruiker het recht op rectificatie en verwijdering van de persoonlijke gegevens.
Conform artikel 16 van het Reglement, kunnen onjuiste of niet relevante gegevens te allen tijde gecorrigeerd of verwijderd worden. De Gebruiker gaat eerst zelf over tot de nodige wijzigingen vanuit zijn gebruikersaccount of andere, tenzij deze wijzigingen niet zelfstandig uitgevoerd kunnen worden, in welk geval de aanvraag hiertoe aan Olivier Dachkin gericht kan worden.
Conform artikel 19 van het Reglement, informeert de Verwerkingsverantwoordelijke elke bestemmeling aan wie de persoonlijke gegevens gecommuniceerd werden over elke wijziging van de persoonlijke gegevens, tenzij zo’n communicatie onmogelijk blijkt te zijn of disproportionele inspanningen vergt. De verantwoordelijke van de verwerking levert de betrokken persoon informatie over de bestemmelingen als deze hiertoe een aanvraag doet.

c. Recht tot verwijdering

De Gebruiker heeft het recht om de verwijdering van zijn persoonlijke gegevens te laten uitvoeren binnen de kotste termijn onder de hypotheses opgesomd in artikel 17 van het Reglement.
Wanneer de Verwerkingsverantwoordelijke de persoonlijke gegevens openbaar gemaakt heeft en hij deze dient te wissen krachtens de voorgaande paragraaf, neemt de Verwerkingsverantwoordelijke – rekening houdend met de beschikbare technologieën en de uitvoeringskosten – de redelijke maatregelen, waaronder ook deze van technische aard, om de andere verwerkingsverantwoordelijken die deze persoonlijke gegevens behandelen erover in te lichten dat de betrokken persoon gevraagd heeft om de verwerking van elke link naar deze persoonlijke gegevens, of elke kopie of reproductie ervan, te laten wissen door deze verwerkingsverantwoordelijken.
De twee voorgaande paragrafen zijn niet van toepassing in de mate waarin deze verwerking noodzakelijk is:

 • voor de uitoefening voor het recht op vrije meningsuiting en informatie; 
 • om een wettelijke verplichting na te leven waarvoor de verwerking hiervan vereist wordt door het recht van de Unie of door het recht van de Lidstaat waaraan de verwerkingsverantwoordelijke is onderworpen, of om een missie van openbaar belang uit te voeren of die relevant is voor de uitoefening van de openbare orde waarvoor de verwerkingsverantwoordelijke bevoegd is; 
 • voor de vaststelling, de uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering. 

Conform artikel 19 van het Reglement, informeert de Verwerkingsverantwoordelijke elke bestemmeling aan wie de persoonlijke gegevens gecommuniceerd werden over elke verwijdering van de persoonlijke gegevens of over elke beperking van de uitgevoerde behandeling, tenzij zo’n communicatie onmogelijk blijkt te zijn of disproportionele inspanningen vergt. De verwerkingsverantwoordelijke levert de betrokken persoon informatie over de bestemmelingen als deze hiertoe een aanvraag doet.

d. Recht op beperking van de verwerking

De Gebruiker heeft het recht om de verwijdering van zijn persoonlijke gegevens te laten uitvoeren onder de hypotheses opgesomd in artikel 18 van het Reglement.
Conform artikel 19 van het Reglement, informeert de Verwerkingsverantwoordelijke elke bestemmeling aan wie we persoonlijke gegevens gecommuniceerd werden over de beperking van de uitgevoerde verwerking van de persoonlijke gegevens, tenzij zo’n communicatie onmogelijk blijkt te zijn of disproportionele inspanningen vergt. De verantwoordelijke van de verwerking levert de betrokken persoon informatie over de bestemmelingen als deze hiertoe een aanvraag doet.

e. Recht op overdraagbaarheid van de gegevens

Conform artikel 20 van het Reglement hebben de Gebruikers het recht om van Olivier Dachkin de hen aanbelangende persoonlijke gegevens te krijgen in een gestructureerd, gebruikelijk en machineleesbaar formaat. De Gebruikers hebben het recht om deze gegevens aan een andere verwerkingsverantwoordelijke over te maken zonder dat Olivier Dachkin dit belemmert in de door het Reglement voorziene gevallen.
Wanneer de Gebruiker zijn recht op overdraagbaarheid van de gegevens uitoefent conform de voorgaande paragraaf, heeft deze het recht om de persoonlijke gegevens direct te laten overmaken van een verwerkingsverantwoordelijke naar een andere als dit technisch mogelijk is.
Het uitoefenen van het recht op overdraagbaarheid van de gegevens doet geen afbreuk aan het recht op verwijdering. Dit recht is niet van toepassing op de noodzakelijke verwerking voor de uitvoering van een opdracht van openbaar nut of die voortvloeit uit de uitoefening van de openbare orde waarvoor de verwerkingsverantwoordelijke bevoegd is.
Het recht op overdraagbaarheid van de gegevens doet geen afbreuk aan de rechten en vrijheden van derden.

f. Recht van verzet en geautomatiseerde individuele beslissing

De Gebruiker beschikt te allen tijde over het recht van verzet tegen de verwerking van zijn persoonlijke gegevens omwille van zijn bijzondere situatie, met inbegrip van de automatisering van de gegevens uitgevoerd door Olivier Dachkin. Conform artikel 21 van het Reglement zal Olivier Dachkin de persoonlijke gegevens niet meer verwerken, tenzij er wettelijke en dringende redenen bestaan voor de verwerking die voorrang krijgen op de belangen en de rechten en vrijheden van de Gebruiker, of voor de vaststelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering.
Wanneer persoonlijke gegevens verwerkt worden met prospectie als doel, heeft de Gebruiker het recht om te allen tijde verzet aan te tekenen tegen de verwerking van de persoonlijke gegevens die hem aanbelangen voor deze prospectiedoeleinden, met inbegrip van profilering in de mate waarin deze verband houdt met de prospectie.
Wanneer de betrokken persoon zich verzet tegen de verwerking met prospectiedoeleinden worden de persoonlijke gegevens niet meer verwerkt met deze doeleinden.

g. Recht op klacht

De Gebruiker heeft het recht om een klacht in te dienen omtrent de verwerking van zijn persoonlijke gegevens door Olivier Dachkin bij de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer die bevoegd is voor het Belgisch grondgebied. Meer informatie hieromtrent op de volgende website: https://www.privacycommission.be.
Het indienen van een klacht kan op het volgende adres:
Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer
Drukpersstraat 35, 1000 Brussel          
Tel. + 32 2 274 48 00     
Fax. + 32 2 274 48 35     
E-mail: commission@privacycommission.be
De Gebruiker kan ook een klacht indienen bij de rechtbank van eerste instantie van zijn domicilie.
 

10. Cookies

De Website gebruikt cookies om de Gebruikers van de Website te onderscheiden. Hierdoor krijgen de Gebruikers een betere surfervaring en een verbetering van de Website en zijn inhoud. De doelstellingen en bepalingen van de cookies zijn in onderhavig artikel ingesloten.

a. Algemene principes

Een “cookie” is een bestand dat tijdelijk of permanent op de harde schrijf van de Gebruikers geplaatst wordt tijdens de periode wanneer deze de Website bezoekt met het oog op een latere verbinding met de website. Dankzij de cookies herkent de server de computer van de Gebruiker.
Cookies kunnen ook door derden geplaatst worden met wie Olivier Dachkin samenwerkt.
Bepaalde cookies die door Olivier Dachkin gebruikt worden zijn noodzakelijk voor de goede werking van de Website, andere verbeteren de user experience.
De Gebruiker kan de cookies personaliseren of deactiveren via de instellingen van zijn browser.
Door de Website te gebruiken gaat de Gebruiker uitdrukkelijk akkoord met het cookiemanagement zoals beschreven in onderhavig artikel.

b. Soorten cookies en beoogde doeleinden

Olivier Dachkin gebruikt verschillende soorten cookies op de Website:

 • Technische cookies: deze zijn nodig voor het beheer van de Website: ze staan toe dat de ingevoerde gegevens gecommuniceerd worden en worden gebruikt om de surfervaring van de Gebruiker te vergemakkelijken; 
 • Cookies voor statistische metingen en het publiek: dankzij deze cookies wordt de Gebruiker herkend. Ze worden gebruikt om het aantal Gebruikers van de website over een bepaalde periode te berekenen. Aangezien ze ook het surfgedrag aangeven, zijn ze een doeltreffende manier om de surfervaring van de Gebruiker te verbeteren door de weergave van voorstellen en aanbiedingen die hem zouden kunnen interesseren. Ze maken het voor Olivier Dachkin ook mogelijk om eventuele bugs op de Website terug te vinden en te corrigeren. 
 • Functionele cookies: deze cookies vergemakkelijken het gebruik van de Website door bepaalde ingegeven keuzes te onthouden (bijvoorbeeld de naam van de gebruiker of de taal). 

c. Bewaartijd van de cookies

Cookies worden bijgehouden zo lang dat nodig is voor het vervullen van de beoogde doelstelling. Cookies die eventueel op de harde schrijf van de Gebruiker worden opgeslagen alsook hun bewaartijd zijn de volgende:
tijdens de duur van de sessie

d. Beheer van de cookies

Als de Gebruiker niet wil dat de Website cookies op zijn harde schijf plaatst, kan hij dit gemakkelijk controleren of wissen door de instellingen van zijn browser aan te passen. De programmatie van de browser maakt het voor de Gebruiker ook mogelijk om een bericht of melding te krijgen zodra een Website cookies gebruikt en dit dus zo te aanvaarden of weigeren.
Als de Gebruiker bepaalde cookies deactiveert, aanvaardt hij dat de Website mogelijk niet optimaal zal functioneren. Bepaalde delen van de Website zouden zo niet of slechts deels bruikbaar kunnen zijn.
Als de Gebruiker bepaalde cookies zo wenst te beheren en/of wissen, kan hij dit doen door de volgende link(s) te gebruiken:
Voor Gebruikers met:

 • Internet Explorer: http://windows.microsoft.com/en-us/windows-vista/block-or-allow-cookies 
 • Microsoft Edge: http://windows.microsoft.com/en-gb/windows-10/edge-privacy-faq 
 • Chrome: https://support.google.com/accounts/answer/61416?hl=fr 
 • Firefox: https://support.mozilla.org/fr/kb/activer-desactiver-cookies-preferences 
 • Safari: https://support.apple.com/kb/ph21411?locale=fr_CA

11. Beperking van de aansprakelijkheid van de Verwerkingsverantwoordelijke

De Website kan links naar andere websites bevatten die het bezit zijn van derden die geen band hebben met Olivier Dachkin. De inhoud van deze website en het naleven van deze ten aanzien van de Wet en het Reglement vallen niet onder de aansprakelijkheid van Olivier Dachkin.
De titularis van het ouderlijk gezag moet zijn uitdrukkelijke toestemming geven dat de minderjarige onder de 16 jaar zijn informatie of persoonlijke gegevens op de website mag verspreiden. Olivier Dachkin raadt de personen die het ouderlijk gezag over minderjarigen hebben ten stelligste aan om hen aan te moedigen om het internet op een verantwoordelijke en veilige manier te gebruiken. De Verwerkingsverantwoordelijke kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het verzamelen en verwerken van informatie en persoonlijke gegevens van minderjarigen onder de 16 jaar, van wie de toestemming inderdaad niet gedekt werd door de toelating van de wettelijke ouders, noch voor onjuiste – meer bepaald wat betreft de leeftijd – gegevens ingevoerd door minderjarigen. In geen enkel geval zullen de persoonlijke gegevens behandeld worden door de Verwerkingsverantwoordelijke als de Gebruiker preciseert dat hij jonger is dan 16 jaar.
Olivier Dachkin is niet verantwoordelijk voor het verlies, de corruptie of diefstal van persoonlijke gegevens, die voornamelijk veroorzaakt worden door de aanwezigheid van virussen of ten gevolge van computeraanvallen.

12. Veiligheid

De Verwerkingsverantwoordelijke staat in voor de organisatorische en technische maatregelen om het gepaste veiligheidsniveau te garanderen voor de verwerking en verzameling van gegevens. Deze veiligheidsmaatregelen hangen af van de uitvoeringskosten ten opzichte van de aard, context en doeleinden van de verwerking van de persoonlijke gegevens.
De Verwerkingsverantwoordelijke gebruikt encryptietechnologieën die standaard zijn in de IT-sector tijdens de transfer of het verzamelen van de gegevens op de Website.

13. Wijziging van het Vertrouwelijkheidsbeleid

Olivier Dachkin behoudt zich het recht voor om onderhavig Vertrouwelijkheidsbeleid te wijzigen om te beantwoorden aan de wettelijke verplichtingen hieromtrent. De Gebruiker wordt derhalve uitgenodigd om het Vertrouwelijkheidsbeleid regelmatig te raadplegen om kennis te nemen van de wijzigingen en aanpassingen. Een danige wijziging zal op de Website weergegeven worden of per e-mail verzonden worden zodat men zich hiertegen eventueel kan verzetten.

14. Toepasbaar recht en bevoegde jurisdictie

Onderhavig Vertrouwelijkheidsbeleid wordt exclusief beregeld door het Belgisch recht. Alle geschillen zullen voor de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement van de maatschappelijke zetel van Olivier Dachkin beslecht worden.

15. Contact

Voor vragen of klachten aangaande onderhavig Vertrouwelijkheidsbeleid kan de Gebruiker de Verwerkingsverantwoordelijke contacteren op: marketing@olivier-dachkin.be

Partenaire officieel

L'Oréal Professionnel logo
L'Oréal Professionnel logo